پس از برگزاری موفقیت آمیز سه همایش پیشین توسعه دانایی محور در بوشهر، چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور: خلیج فارس دریای فرصت ها، به همت دانشگاه خلیج فارس و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در روزهای 8 تا 10 اردیبهشت ماه 1394 و با هدف بزرگداشت روز ملی خلیج فارس برگزار می شود.