1.توسعه‌ی دانایی محور دریا  


عکس از محمد قربانی


1.1. مباحث نظری و پارادایم‌های توسعه دانایی‌محور  

 

2.1. توسعه سرمایه انسانی در حوزه‌ی دریا

 

3.1. ارزیابی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه دریا با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 

4.1. نوآوری، فناوری و کارآفرینی دریا محور

 

5.1. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه دریا محور

 

6.1. دریا، فرهنگ، جامعه

 

7.1. بررسی راهکارهای تحقق توسعه دانایی محور با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 

 

 


2. بنادر، تجارت و حمل و نقل دریایی

 


1.2. فناوری های نوین و سبز


2.2. بازاریابی و رقابت پذیری


3.2. تجارت، مدیریت و تعاملات بین‌المللی


4.2. نقش مناطق ویژه و آزاد در توسعه بنادر


5.2. بررسی اثرات اقتصادی توسعه ترانزیت و حمل و نقل ترکیبی


6.2.  بیمه، حقوق دریاها، ایمنی و امنیت دریانوردی؛ و پدافند غیر عامل


7.2. اقیانوس شناسی و هواشناسی کاربردی


8.2. توسعه و استفاده از ظرفیت های تجارت دریایی در اقتصاد 

 

 

 

 


3. صنایع دریایی و فراساحل

 

1.3. تکنولوژی ساخت

 

2.3. امور حقوقی و مقرارتی

 

3.3. تعمیرات و نگهداری

 

4.3. مدیریت و اقتصاد ساخت سازه ها

 

5.3.  مهندسی دریا

 

6.3. استفاده از ظرفیت های صنایع دریایی در اقتصاد مقاومتی


 

 


4.شیلات و صنایع غذایی دریایی

 


1.4. آبزی‌پروری دریایی


2.4. ارزیابی، مدیریت ذخایر و نظام بهره‌برداری از منابع دریایی


3.4. بهداشت آبزیان و امنیت زیستی غذاهای دریایی


4.4. فرآوری محصولات، صنایع و فناوری‌های نوین


5.4. اقتصاد و بازاریابی فرآورده‌های شیلاتی


6،4. پایدارسازی فعالیت های آبزی پروری در اقتصاد مقاومتی


 

 

5. گردشگری ساحلی و دریایی1.5. جاذبه ها و ظرفیت‌های گردشگری


2.5. گردشگری سلامت و اکوتوریسم


3.5. زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری توسعه ی


گردشگری پایدار متناسب با اقتصاد مقاومتی


4.5. اطلاع رسانی، بازاریابی و تسهیلات گردشگری دریایی

 
 

6. زیست‌ فناوری دریا

 


1.6.  پتانسیل ‌های زیست‌فناورانه زیستمندان کلیدی خلیج فارس

 

2.6.  نانو بیوتکنولوژی دریایی


3.6.  کاربرد محصولات زیست‌فناورانه دریایی


 

 

 

7. محیط زیست دریایی

 


1.7. آلودگی، تغییرات اقلیم و مخاطرات زیستی

 

2.7. حفاظت از تنوع زیستی

 

3.7. حقوق محیط زیست دریایی

 

4.7. زیستگاه‌های حساس ساحلی و دریایی

 

5.7. نقش تشکلهای مردم نهاد و جوامع ساحلی در حفظ

محیط زیست در اقتصاد مقاومتی


6.7.  اقتصاد محیط زیست


 

 

 

8. منابع آب، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی1.8. فناوری های تولید، استحصال و بهره برداری از

انرژیهای تجدید پذیر با رویکرد اقتصاد مقاومتی


2.8. پتانسیل سنجی و شناخت منابع


3.8.اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی


4.8. شیرین‌سازی آب دریا