1- آیا برای شرکت در همایش یا ارسال مقالات نیازی به پرداخت هزینه می‌باشد؟
2- آیا امکان داوری مقالات همایش برای افراد شرکت کننده نیز وجود دارد؟

1- آیا برای شرکت در همایش یا ارسال مقالات نیازی به پرداخت هزینه می‌باشد؟ up
شرکت در چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور یا ارسال مقاله به این همایش فاقد هرگونه هزینه جهت شرکت یا ثبت نام و یا ارسال مقاله می‌باشد.
2- آیا امکان داوری مقالات همایش برای افراد شرکت کننده نیز وجود دارد؟ up
در صورت داشتن شرایط علمی لازم جهت داوری مقالات همایش، شرکت کنندگان نیز می‌توانند جهت داوری مقالات درخواست خود را ارائه دهند. بزودی در همین سامانه فضایی جهت ثبت تقاضانامه برای داوری مقالات ایجاد می‌گردد که پژوهش‌گران و اساتید محترم می‌توانند با ثبت تقاضای خود و احتمالاً ارائه مدارک مورد نیاز، منتظر تایید صلاحیت و سپس دریافت مقاله جهت داوری شوند.