شورای سیاستگذاری
دکتر مصطفی سالاری
رئیس
استاندار بوشهر
پست الکترونیکی: salari [at] pgu.ac.ir
دکتر عبدالمجید مصلح
دبیر
رییس دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: ئmosleh [at] pgu.ac.ir
رضا عوضپور
عضو کمیته برگزاری
معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار
پست الکترونیکی: avazpoor [at] pgu.ac.ir
سعید زرین فر
عضو کمیته برگزاری
معاون اداری و مالی و منابع انسانی استاندار
پست الکترونیکی: zar [at] pgu.ac.ir
کمیته علمی
پرویز حاجیانی
دبیر
عضو هیات علمی- دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: hajiani [at] pgu.ac.ir
تلفن: 077-33446512
خداکرم سلیمی فرد
دبیر کمیته علمی
استادیار
پست الکترونیکی: salimifard [at] pgu.ac.ir
کمیته اجرایی
مهندس راستاد
دبیر اجرایی
مدیر کل بنادر و دریانوردی
پست الکترونیکی: r [at] pgu.ac.ir
کمیته علمی
ابراهیم حیدری
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: eb_heidari [at] hotmail.com
احمد رضا کهنسال
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: kohansal [at] pgu.ac.ir
روح الله فاتحی
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: fatehi [at] pgu.ac.ir
رضا آذین
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: reza.azin [at] gmail.com
محمود نفیسی بهابادی
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: nafisi2002 [at] gmail.com
پرویز باورصاد
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: pbavarsad [at] yahoo.com
محمد شکیبی نسب
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: shakibi_123 [at] yahoo.com
رحیم قاسمیه
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: ghasemiyeh [at] pgu.ac.ir
بابک قائد نیا
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: babak.ghaednia [at] gmail.com
غلامرضا جمالی
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: gh_jamali [at] yahoo.com
حسن آبین
عضو کمیته علمی
دکتر
پست الکترونیکی: abynhassan [at] gmail.com