سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
07:40 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش و نامنویسی از شرکت کنندگان
سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
08:30 تا 10:20
افتتاحیه
مراسم گشایش رسمی همایش
سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
10:20 تا 10:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
10:40 تا 12:40
سخنرانی
.
نشست توسعه دانایی محور:: (الف) سخنرانی کلیدی (ب) ارائه مقاله ها (1) بررسی زمینه های کارآفرینی بین المللی در حوزه خلیج فارس از منظر ایجاد ارزش(رویکرد مدل کسب وکار) و (2) امکان سنجی و تحلیل اثربخشی توسعه خوشه آبزیان استان بوشهر
سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
15:00 تا 16:50
سخنرانی
.
نشست دوم: محیط زیست خلیج فارس:: (الف) سخنرانی کلیدی (ب) ارائه مقاله ها: (1) مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی و خسارت محیط زیست دریایی خلیج فارس (2) دستاوردهای مهندسی فیزیک و فناوری‌های نوین در کاهش بحرانهای محیطیِ سواحل خلیج فارس
سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
16:50 تا 17:10
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
سه شنبه 08 اردیبهشت 1394
17:10 تا 19:30
سخنرانی
.
نشست سوم: آبزیان و اقتصاد دانش بنیان:: (الف) سخنرانی کلیدی (ب) ارائه مقاله: (1) ارزیابی مدیریت بازسازی ذخایر آبزیان از طریق رهاسازی نوزادان در دریا (2) ارزیابی وضعیت شاخص های تولید میگوی پرورشی پس از معرفی گونه وانامی در استان بوشهر، 93-1385.
چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394
08:30 تا 10:20
سخنرانی
.
نشست چهارم: تجارت، بندر و ترانزیت در اقتصاد نوین:: (الف) سخنرانی کلیدی (ب) ارائه مقاله: (1) تعیین تغییرات خط ساحلی در بندر بوشهر: روشی مبتنی بر سنجش از دور و آمار (2) مزیت های نسبی و رقابتی حمل و نقل دریایی استان بوشهر و فرصت های پیش رو
چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394
10:20 تا 10:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394
10:40 تا 12:40
سخنرانی
.
نشست پنجم: زیست فناوری، میراث فرهنگی و گردشگری خلیج فارس:: (الف) سخنرانی کلیدی (ب) ارائه مقاله: (1) تولید میگو عاری از بیماری راهکاری برای توسعه کمی و کیفی (2) ارزیابی مقاصدگردشگری میراث فرهنگی بر اساس تحلیل S.E.P.T.
چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394
15:00 تا 16:50
نشست تخصصی
.
پایان بخشی جشنواره دانایی خلیج فارس: نوآوری های برتر نفت گاز پتروشیمی
چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394
16:50 تا 17:10
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394
17:10 تا 19:30
نشست تخصصی
پایان بخشی جشنواره دانایی خلیج فارس: نوآوری های برتر نفت گاز پتروشیمی
پنج شنبه 10 اردیبهشت 1394
08:30 تا 10:20
سخنرانی
.
نشست ششم: فرهنگ و تاریخ خلیج فارس :: (الف) سخنرانی کلیدی (ب) ارائه مقاله: (1) دریای پارس (بحر فارس) و خلیج فارس به گواهی کهن‌ترین منابع عربی و فارسی (2) شیکوبار، در جغرافیای تاریخی خلیج فارس
پنج شنبه 10 اردیبهشت 1394
10:20 تا 10:40
استراحت و پذیرایی
پذیرایی
پنج شنبه 10 اردیبهشت 1394
10:40 تا 12:30
اختتامیه
پایان بخشی همایش