کلیه دستگاههای دولتی و بخش خصوصی که قصد اسپانسر همایش را دارند با دبیر خانه همایش یا دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس(077-33444574و 33444575) تماس گیرند.