برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
مسابقه عکاسی
توضیحات

تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1393-11-27
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1394-01-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1394-02-02
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1393-11-27
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1394-01-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1394-02-02