1. الگوی فایل ارائه شفاهی
آماده شدن الگوی فایل ارائه
2. الگوی پوستر همایش
آماده شدن الگوی تهیه پوستر