نخستین همایش توسعه دانایی محور استان بوشهر
7-8 اردیبهشت 1384

دومین همایش ملی توسعه دانایی محور
عسلویه فرصتها و تحدید ها
19-21 دی ماه 1385

سومین همایش ملی توسعه دانایی محور
تجارت الکترونیکی در منطقه خلیج فارس، فرصتها و چالشها
22-23 اردیبهشت 1388