کلیه عزیزانی که قصد شرکت در همایش را دارند بایستی به بخش ثبت نام رجوع و در انجا ثبت نام نمایند.